دی ۱۰, ۱۴۰۱

کالیفن یا رزین گام چیست و چه کاربردها و مصارفی دارد

کالیفون یا رزین گام چیست؟ کالیفون یا رزین کاج شیره برداشت شده از درخت کاج است.درختان کاج متعلق به خانواده Pinaceae هستند و در سراسر جهان از جمله آمریکای شمالی و جنوبی، آسیا، آفریقا و اروپا فراوان هستند.از درختان کاج برای شیره آن ها استفاده می شود که در چندین کاربرد صنعتی و دارویی استفاده…